+359 (877) 81-70-80

Общи условия

Настоящите Общи Условия регулират отношенията между Тодор Милих, наречен по-долу „консултант“, и клиента при сключване на сделки между тях за покупко-продажба на услуги клиничен психолог чрез онлайн сайта на консултанта. 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Консултантът е психолога Тодор Милих.
  2. Клиента е пълнолетен, дееспособен и умствено пълноценен човек, който е заявил желание за психологическа помощ по интернет чрез сайта life.
  3. Консултантът е длъжен да предостави заявената от Клиента услуга само при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ), както и на договора между страните, в случай че е сключен изрично такъв договор.
  4. При покупка Клиента предоставя на Консултантът необходимите за сключване на договора за продажба данни, като при необходимост между страните се подписва и отделен договор.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

5. Преди Клиента да бъде обвързан от договор или от предложение за сключване на договор, вкл. договор от разстояние или от договор извън търговския обект, Консултантът преодоставя на Клиента по ясен и разбираем начин цялата нормативно изискуема информация, освен ако тя е ясна от контекста или от естеството и характера на стоката или услугата. Всеки Клиент може да се запознае подробно с услугите, които Консултантът предлага, на сайта на Консултантът. Информацията по предходното изречение включва, но не само описание на основните характеристики на всяка услуга, продажната цена с включен ДДС в случай, че такава може да се посочи предварително, информация за начините за плащане. Консултантът и Клиента сключват валиден договор за покупка на услуга, след като Клиента е спазил процедурата за поръчка и е финализирал поръчката, запазил е час и/или е сключил отделен договор. Моментът на сключване на договора между страните се приема моментът на заплащане от Клиента на цената на услугата. Консултантът си запазва правото да отказва обработка на поръчката и след като е изпратил потвърждението й до Клиента, като евентуално заплатените от Клиента суми му се възстановяват изцяло. Консултантът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Клиента, описан в същата или други технически причини. Услугите се изпълняват в условията на взаимодействие, взаимно уважение, доверие, интерес и активност на всяка от страните, като Клиентът и консултантът поддържат изцяло професионални отношения (независимо от възникващата по време на консултациите психическа близост). Покани от личен характер се отклоняват от консултанта без коментар.

6. За покупка на услуга Клиента следва да запази час и следва да предостави необходимите за сключване на договора за продажба данни. Услугата може да се предостави и изцяло онлайн, ако Клиента избере тази опция.

С извършването на действията по предходните изречения, Клиента декларира, че е съгласен с настоящияте ОУ, при което потвърждава поръчката.

7. При неточни данни, предоставени от Клиента, Консултантът не носи отговорност.

8. След потвърждаване на направената поръчка и получаване на плащането, Консултантът се задължава да предостави заявената услуга в срока, който е уговорил с Клиента.

III. ЦЕНА, НАЧИН НА ДОСТАВКА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

9. Начини на плащане: наложен платеж, банков превод или друг уговорен между страните начин на плащане, когато е приложимо.

10. Цената е с включен ДДС, като конкретната цена на услугата се предоставя от Консултантът. Плащането става изцяло предварително След изпълнение на услугата, страните биха могли да продължат отношенията помежду си чрез допълнителни срещи, за които се заплаща ново възнаграждение в размер определен от Консултантът.

11. Предоставянето на услугата се извършва в срок изрично уговорен между страните в договора между тях. Ако Клиента впоследствие се откаже от услугата, Консултанта не дължи връщане на заплатената от Клиента сума, тъй като вече се е ангажирал и е запазил времето си за точно този Клиент. В този случай Консултанта може да предложи да предостави услугата в друг ден и час. Ако Клиентът заплати услугата, но не се яви на указания ден и час за предоставянето й, Консултантът не дължи връщане на заплатената сума и не е длъжен да насрочва нов ден и час за нова среща.

 

IV. ПРЕГЛЕД И ПРАВО НА ОТКАЗ. ГАРАНЦИЯ

12. За услугите, предлагани от Консултантът правото на отказ не е валидно тъй като закупеният продукт е услуга и при закупуването и предоставянето й, веднага започва изпълнение на услугата и потребителят губи правото си на отказ.

Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се прилагат за договори: 

1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца; 

2. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

13. Консултантът не носи отговорност, в случай, че Клиента не е интерпретирал правилно изпълнението на услугата.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

14. Консултантът е администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на информацията, предоставяна от Клиента. Разкриване на лични данни е възможно при спазване на нормативно установения ред за това. Клиента е уведомен, че с оглед изпълнение на задълженията за доставка на стоката от страна на Консултантът, последният ще обработва, включително съхранява, подадените от Клиента лични данни именно за целите на изпълнение на Договора. Личните данни ще бъдат съхранявани, обработвани и съответно заличени, съгласно изискванията на действащото законодателство, като повече информация за това се съдържа в Политиката на обработване на лични данни на Консултантът, публикувана на интернет страницата му.

15. Бисквитката е малък текстов файл, който се записва на компютъра или мобилното устройство, чрез които Клиента е посещавам интернет страницата и се изтегля от него при следващи посещения. Консултантът използва бисквитки с цел подобряване и улесняване на всяко следващо посещение на Клиента. Бисквитките не се използват за съхраняване на лична информация или за разкриване на информация на трети лица. Подробна информация за „бисквитките“ е публикувана на сайта на Консултантът.

16. Консултантът не нарушава чужди права на интелектуална собственост. Консултантът не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Консултантът. Изработените от Консултантът услуги остават изцяло неговор авторско право и неправомерното им използване от трети лица подлежи на законови санкции. По време на изпълнение на услугите, Консултантът може да предостави на Клиента материали, свързни с изпълнение на услугата, които материали стават собственост на Клиента след пълното заплащане на цялата цена за услугата.

17. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен Договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по Договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила. Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

18. Клиента се задължава да запази поверителността на всяка информация свързана със сключването, изпълнението и съществуването на договора и отношенията между страните. Съществуването и условията на договора следва да бъдат възприемани като „Поверителна информация” и не бива да бъдат разкривани от която и да било от страните. „Поверителна информация” ще означава всяка информация (предоставена в писмена, устна или електронна форма), която е разкрита между страните и която явно е обозначена от Консултантът като поверителна или която разумно може да се очаква да бъде възприета от Клиента като поверителна. Поверителна информация включва, без да се ограничава до: бизнес, финансова, счетоводна и маркетингова информация, анализи, прогнози или проекти, документация, процедури, нововъведения, концепции, доклади, чертежи, скици, планове, търговска тайна, ноу-хау и/или друга интелектуална собственост, лични договора и отношенията между страните Споразумение.

19. Консултантът може да променя настоящите ОУ по всяко време и да ги публикува на сайта си, като за целта уведомява за промяната на видно място в сайта си.

20. В случай на спор между Консултантът и Клиента, Клиента има възможност да се свърже с местния орган за алтернативно решаване на спорове (ADR/ОАРС), след като не е успял да реши спора с Консултантът. Органът за алтернативно решаване на спорове за територията на Република България е:

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София, пл. Славейков 4 А.

21. Настоящите Общи Условия са съобразени с българското законодателство. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото към момента  законодателство  в Р. България, а съдебните спорове се отнасят до съответно компетентния съд в Република България.

Има ли въпроси? Пишете и аз ще ви отговарям!

Психосоматика: консултиране и терапия онлайн
Контакты
  • Merbau Psychology LTD, 1000, България, София, ул. Голо-Бьрдо 16, офис 5
  • +359 (877) 81-70-80
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

© Тодор Милих. All rights reserved.

website developer

Онлайн консултация
медицински психолог

Регистрирайте се сега!

* Провеждам онлайн прием по целия свят

WhatsApp Viber Telegram

онлайн